Hướng dẫn nộp bài

Hướng dẫn nộp bài

MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO TOÀN VĂN VÀ TÓM TẮT
HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN
HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM LẦN THỨ III

1. Mẫu trình bày báo cáo khoa học:
– Báo cáo khoa học được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4
– Bảng mã Unicode: TCVN 6909:2001
– Font chữ: Time New Roman
– Cỡ chữ 12
– Cách dòng: dòng đơn
– Căn lề: Lề trái 3.5 cm, lề phải 2,5 cm, lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,5 cm

2. Một báo cáo khoa học gồm những phần sau đây

2.1 Báo cáo toàn văn: Không quá 6 trang gồm các phần:
– Tên đề tài nghiên cứu (cỡ chữ 14, in hoa, đậm, đặt giữa trang)
– Tên tác giả hoặc nhóm tác giả: Ghi dưới tiêu đề bài báo, cỡ chữ 12, ghi rõ chức danh và đơn vị trong dấu ngoặc)
– Đặt vấn đề và mục tiêu
– Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
– Kết quả
– Bàn luận
– Kết luận và khuyến nghị (phần khuyến nghị không bắt buộc)
– Tài liệu tham khảo
– Phụ lục nếu có và thấy cần thiết

2.2 Tóm tắt nghiên cứu bằng tiếng Việt, gồm khoảng 200 từ được cấu trúc như sau:
– Đặt vấn đề
– Mục tiêu nghiên cứu
– Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
– Kết quả nghiên cứu
– Kết luận

2.3 Tóm tắt nghiên cứu bằng tiếng Anh, khoảng 200 từ, cấu trúc như sau:
– Title (cỡ chữ 14, in hoa đậm, giữa trang).
– Author (Không có dấu, ghi cơ quan bằng tiếng Anh)
– Background (including purposes)
– Material and methods
– Results
– Conclusion

 

 

 

ict